آلبوم من ◂ پروفسور اظهر (راست) و پروفسور اختر
پروفسور اظهر سمت راست و پروفسور اختر سمت چپ