بررسی آرایه های ادبی در نامه های عاشقانه واجد علی شاه و همسرانش
45 بازدید
محل نشر: کنفرانس بین المللی نقش پادشاهان اوده در گسترش زبان فارسی و عربی هند لکنهو 2014
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله آرایه های ادبی زبان فارسی در نامه های آخرین پادشاه اوده در لکنهوی هند واجد علی شاه و همسرانش مورد بررسی قرار گرفته است.