بازنگرشی درون دینی به حجاب
47 بازدید
محل نشر: کتاب زنان » پاییز 1386 - شماره 37 » (58 صفحه - از 75 تا 132)
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
وجوب پوشش بدن زن نتیجه جستاری اجمالی در منابع فقهی است. ولی ژرف اندیشی و امعان نظر در ادله حجاب، مناقشاتی را در میزان و چگونگی پوشش به همراه دارد. دو سوی این مناقشات آنقدر از هم دورند که در گستره نگاه واحد نمی‌گنجد! از یک سو برخی معتقدند تمام بدن زن حتی دست، صورت و صدایش عورت است و از دیگر سوی برخی نگاه عاشقانه صادقانه به چهره زن و نماز خواندن زن، بدون روسری را جایز می‌دانند. جامعه زنان مسلمان به طور اخص و جوامع اسلامی به طور اعم در مواجهه با فتاوایی مانند: «المرأة عورة کلها» و حرمت نظر به بیگانه حتی صورت و دست‌ها، به راستی با مشکل مواجه می‌شود، در حالی که مقتضای ضرورت، حضور زن مسلمان در جامعه و در تمام ابعاد حیات اجتماعی است. آیا نگاهی دوباره به متون فقهی و باز نگرشی درون دینی به حجاب می‌تواند برخی مشکلات بر سر راه جامعه زنان مسلمان را بر طرف سازد یا تنها چاره، نگاهی برون دینی به حجاب است? این نوشتار با سیری در آیات، روایات و کلمات فقها و بیان برخی استثنائات، در صدد یافتن پاسخی برای این پرسش‌ها می‌باشد. کلید واژه زن، حجاب، قواعد، عورت، زینت، خواستگاری