نگرش برون دینی به حقوق بشر؛ امتناع یا ضرورت
45 بازدید
محل نشر: دانشگاه مفید، کنفرانس بین المللی حقوق بشر، 1384
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله نویسنده تلاش کرده است دلایل عقلی بر عدم امکان نگرش دینی به حقوق بشر را ارایه نماید.